ماراقضاوت نکنید...

آی آدم بزرگ ها …
که خودتان را عقل کل می دانید 
و از بالا به ما نگاه می کنید 
و ما را کوچک و نادان می دانید
ما را قضاوت نکنید
ما را درک کنید .شما هم زمانی هم سن و سال ما بودید !!

/ 0 نظر / 9 بازدید