ناراتین { نوجوانان آسیب پذیر }

این وبلاک قصد دارد نوجوانانی را که در خانواده های آسیب پذیر { معتاد } و ... قرار دارند و همچنین نوجوانانی را که امکان درگیر شدن در آسیب های اجتماعی را دارند تشویق کند تا با شرکت در جلسات ناراتین و یا اگر امکان دسترسی به این جلسات را ندارند با همراه شدن در تجربیات دیگر نوجوانان همسن و سال خود ... دعوت کند که یاد بگیرند تا از خود مراقبت کنند وبا مهارت زندگی کردن آشنا شوند و با توجه به خود روی خود متمرکز شوند زیرا اعتقاد من ابن است که پیشگیری بهتر از درمان است .

آذر 93
6 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
5 پست
دی 92
6 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
6 پست
مرداد 92
11 پست
تیر 92
47 پست
خرداد 92
52 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
17 پست
اسفند 90
9 پست
آرامش
8 پست
پیام
28 پست
وابستگی
16 پست
ناراتین
148 پست
آموزش
69 پست
بهبودی
21 پست
پیام_ها
15 پست
اعتیاد
40 پست
ترس
15 پست
مشارکت
12 پست
اعتماد
3 پست
جلسه
5 پست
برگه_ها
3 پست
آیا
2 پست
قدم_ها
1 پست
خشم
1 پست